Historie

Historie

HISTORIE

1548

In 1548 werd het Sint-Jorisgilde, ook wel “De Oude Schuts” genoemd, opgericht.
In de oprichtingsakte (de “Caert”), waarvan het origineel nog steeds bestaat, is te lezen dat:
“ Tot eer van God almachtig en Maria de moeder van God, en de ridder Sint Joris, met de volkomen wil en instemming van
heer Gerrit van Vladeracken, ridder en heer van Geffen, met ook Jacob Peter Eymaertsoen, schout van Geffen en Eymart Peterszoon, Jan Aertszoon, Henrick Rutgerszoon met de andere schepenen van Geffen met ook heer Jannen van der Straten, vicaris van de kerk van Geffen, hebben gezamenlijk verordend en uitgeschreven een vriendengroep van eerbare mannen die men noemt “de oude schutterij van Geffen”, met de welken wij, voor nu en voor de toekomst,bepaalde intrederegels en verordeningen hebben opgesteld en vastgesteld, die de verzamelde broeders van Sint Joris en van deze schutterij, beloofd hebben te zullen onderhouden op straffe van straffen en boetes die hierna worden opgesomd, en die welke men volgens de regels mag opleggen en innen

Een broederschap (Sint Joris) met een oude schutterij (de Oude Schuts) hebben in 1548 aan de basis gestaan van het Sint-Jorisgilde Geffen .  Een oude ledenlijst van perkament  telt 48 leden…


(foto van de Caert)                 (foto van de ledenlijst)

De Caert

Vertaling van De Caert

1860

Op 7 september 1860 werd het Sint Jorisgilde, met Lambertus van Erp en Johanus van Erp-Adriaanszoon als laatste Dekens, opgeheven. Het gilde ging “slapen”.
Zilver, goederen en land werden overgedragen aan pastoor Piggen die het volgens
afspraak te gelde moest maken ten bate van de armen in het dorp.
Jaarlijks zou de pastoor hiervoor een H. Mis lezen ter nagedachtenis aan de overleden gildebroeders.
De pastoor zou ook het archief bewaren. Hierbij zaten de hiervoor genoemde Caert en ledenlijst.
Het zilver dat werd ingeleverd bestond volgens de notulen van deze bijeenkomst uit een zilveren koningsvogel met daaraan een medaillon, twee kruisboogjes en een kruisje.
De koningsbreuk bestond toen nog slechts uit 17 zilveren koningschilden met de volgende namen en jaartallen:

Jacob Handerick Hacken (1617)
Aryen Willem tot Geffen (1634)
Jan Hendrickse van de Bogaert (1648)
Willem Peter Sigmans (1649)
Anthonis Ghubers (1651)
Jacop Jacopssen van Grinsven (1656)
Evert Willemsen van Ravenstyn (1659)
Hendrick Anthonissen van Crey (1667)
Aert Jacopssen van Griensven (1670)
Lucas Groenlant (1686)
Hendrik de Boy, drost van Geffen (1732)
Jacobus de Booy, secretaris der heerlijkheid Nuland (1736)
Jan van Heumen (1743)
Joh. Van de Bos (1772)
Piet van Heumen (1801)

En dan te bedenken dat het gilde al ruim 300 jaar bestond en men toch minstens eens in de drie jaar (?) een koning schoot…

Bij het inslapen van het Sint-Jorisgilde had ze geen grond meer in het bezit. De gronden die in handen van de gilden in Geffen waren,  behoorden toe aan de andere gilden.

1999

Van oktober tot december 1986 werd door Theo prinsen, Jo van Wanrooy en Ad van Zandvoort, van de Heemkundekring “Vladeracken”, een aantal oproepen in “Torenklanken” geplaatst, om te komen tot het weer laten ontwaken van het Sint Jorisgilde Geffen.
Ook Willie van de Wijgert uit Heeswijk schreef onder de naam
“Een Gildebroeder van de Brabantse Federatie, W.”  enkele keren een artikel in Torenklanken.

Men kopte met : “HET GILDE ONTWAAKT !” , maar we moesten echter nog 13 jaar wachten.

Als staartje van het jubileumjaar “Geffen-700” in 1998 werd in februari 1999 door Harry Peters opnieuw een oproep in ‘Torenklanken’ geplaatst. Deze keer met meer succes. Op deze bijeenkomst kwamen een 3-tal dames en 16 heren overeen om een serieuze poging tot het laten ontwaken van het Sint-Jorisgilde Geffen te doen.

Een voorlopig bestuur werd samengesteld en in een maandelijkse bijeenkomst in de daarop volgende vier maanden kreeg het gilde gestalte en kon op 15 juli de officiële herinrichtingsvergadering worden gehouden.

In aanwezigheid van 23 leden, Beschermheer burgemeester H.Netten, pastoor Verbakel, het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland en het gilde Sint Sebastiaan uit Oss werd een Overheid gekozen en werden de Statuten goedgekeurd en getekend.

– Huub Lamers (Oud-Deken)
– Stefan Doodkorte (Deken-Schrijver)
– Harry Peters (Hoofdman)
– Mien Gerrits (Deken-Schatbewaarder)
– Peter Berkel (Deken-Wapenmeester)
– Henk Steenbergen (Deken-Vaandrig)
– René Vogels (Deken-Ceremoniën)

Na deze herinrichtingsdag is het Sint-Jorisgilde Geffen aan de slag gegaan om het mogelijk te maken om op Sint-Jorisdag (23 april 2000), –  tevens Eerste Paasdag – het gilde officieel te kunnen laten installeren.

Er is negen maanden hard gewerkt om deze datum te halen:

Er werd een Huishoudelijk Reglement opgesteld dat in de 1e Algemene Ledenvergadering werd goedgekeurd.

Er werden een vaandel en standaard ontworpen; twee gildetrommen gekocht; vier senior zwaaivendels besteld. Tamboers namen les; twee vendeliers kregen les.

De schietcommissie kocht twee kruisbogen.

Er werd een keuze gemaakt m.b.t. de kleding voor de gildezusters en –broeders en er werd een kledingontwerp gemaakt voor de tamboers en vendeliers.

 

HERINRICHTING

2000

Op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van Maasdonk traden we voor het eerst naar buiten in onze nieuwe kledij: gildezusters in een lange zwarte jurk en de gildebroeders in een driedelig donkergrijs/zwart kostuum.

In februari waren de hoeden en sjerpen klaar.

We brachten een beleefdheidsbezoek aan de gilden van Oss, Nistelrode en Nuland.

Het bezoek aan Nistelrode had tot gevolg dat gildebroeder Kees van der Doelen op zijn terrein met behulp van een aantal leden de eerste schutsboom oprichtte zodat met het schieten kon worden begonnen.

De installatie vond weliswaar niet op Eerste – , maar wel op Tweede Paasdag , plaats. Op maandag 24 april werd het Sint-Jorisgilde Geffen plechtig geïnstalleerd in een Pontificale H.Mis door Mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch en de co-celebranten oud-pastoor Leendert Spijkers en pastoor Pieter Scheepers.

In het bijzijn van de Overheid van Gildekring  ‘De Hoge Schuts’ , de buurgilden Nuland, Oss en Nistelrode; afgevaardigden van de overige gilden van ‘De Hoge Schuts’ ; de “Oude Schut” Sint-Joris uit ‘s-Hertogenbosch en het Sint-Jorisgilde uit Oirschot werden de hoeden en sjerpen gezegend en werden de leden geïnstalleerd.

Vaandel en standaard werden onthuld en gezegend, waarna de eerste Hoofdman Harry Peters zijn hoofdmansschild en –staf mocht ontvangen.

Op zijn beurt installeerde hij aan het einde van de Dienst de Gildeheer, de voor Geffen kersverse pastoor Pieter Scheepers en de Beschermheer, burgemeester Hans Netten en bracht Vaandrig Henk Steenbergen zijn eerste vaandelgroet voor deze twee buitengewone leden van het heringerichte gilde.

Buiten op het Kerkplein werd, samen met de aanwezige gilden, een vendelgroet “Voor God, Koningin en Vaderland” aan het kerkelijk en wereldlijk gezag, gebracht.

Daarna volgde een optocht door het dorp. Voorafgegaan door de plaatselijke harmonie W.I.K. volgde het trotse Sint -Jorisgilde Geffen met voorop de standaardruiter Piet van de Wetering.

De Beschermheer bood, namens het gemeentebestuur van de gemeente Maasdonk, de Ere-wijn aan waarna een receptie volgde.

De dag werd besloten met een diner, de eerste “Teeravond”!

PDF over de herinrichting met foto’s